Od 27.07 w Szczecinku działa nowa aplikacja Szczecinecki Rower. Pobierz ją z Google Play i App Store i zaloguj się swoimi dotychczasowymi danymi rejestracyjnymi SWRM
Język / Language Polish English Deutsch

zaloguj / zarejestruj

Kliknij aby zalogować się do systemu
lub zarejestrować jeśli nie masz konta.

Tel Infolinia +48 94 712 88 88

Pon - pt 7:00 - 17:00
So - nd 12:00 - 20:00

TERMS OF USE SZCZECINECKA WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW MIEJSKICH (SWRM)

Uwaga! Rejestrując się w Systemie Szczecineckiego Roweru Miejskiego zawierasz prawnie wiążącą Umowę

Niniejsza Umowa dotycząca warunków użytkowania  („Umowa”) reguluje korzystanie z Usługi znajdującej się pod adresem www.rowery.szczecinek.pl oraz aplikacji mobilnej Szczecinecki Rower (SWRM)ch i wszelkich innych powiązanych usług („Usługa”), których właścicielem i operatorem jest Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Cieślaka 4 78-400 Szczecinek

tel:  +48 94 374 35 73 e-mail: miejkom@km.szczecinek.pl NIP 673-000-60-01 REGON 330032817

Uzyskując dostęp, przeglądając, pobierając aplikację mobilną lub w inny sposób korzystając z Serwisu Szczecineckiego Roweru Miejskiego, akceptujesz regulamin, dokonujesz opłaty inicjalnej i zawierasz prawnie wiążącą umowę z SWRM na podstawie warunków tej Umowy i stajesz się Użytkownikiem serwisu SWRM („Użytkownik”).

 

1. REJESTRACJA w SYSTEMIE

Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu SWRM jest uprzednia rejestracja Klienta w Systemie.
Rejestrację można zrealizować poprzez stronę internetową www. www.rowery.szczecinek.pl,

oraz aplikację mobilną. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę swrm.szczecinek.pl, wymagane jest podanie następujących danych osobowych:

imienia i nazwiska, adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego w formacie 48 xxx xxx xxx

używanego jako identyfikator użytkownika w Systemie

Podczas rejestracji poprzez Aplikację Mobilną wymagane jest podanie następujących danych:

imienia i nazwiska, adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego w formacie 48 xxx xxx xxx

używanego jako identyfikator użytkownika w Systemie

Należy też zaznaczyć co najmniej informację, że Klient przeczytał i akceptuje Regulamin SWRM oraz Politykę prywatności Operatora. Pozostałe dane wymienione w punkcie 6.1, 6.2, 6.3 Klient ma obowiązek uzupełnić najpóźniej do 24 godzin po rejestracji.

 

Podczas rejestracji Klient  generuje kod PIN, który wraz z numerem  telefonu służy logowaniu się do Konta Klienta.

Na podany w procesie rejestracji przez stronę www adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Link aktywacyjny pozostaje  ważny przez  24 godziny po rejestracji. Kliknięcie linku służy zweryfikowaniu poprawności tego adresu i jest jednym z elementów, które muszą zostać spełnione, by Konto Klienta było aktywne.

Aktywacja Konta Klienta nastąpi po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

- na Koncie Klienta są podane wszystkie wymagane przy rejestracji dane,

- Klient kliknął link weryfikacyjny,

- Klient wniósł Opłatę rejestracyjną,

- w przypadku osób małoletnich po dostarczeniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe z saldem 0 zł, mogą być automatycznie usuwane z bazy SWRM


Jeżeli nie chcesz zostać Użytkownikiem, nie zawieraj Umowy, NIE klikaj „Zarejestruj się” oraz nie uzyskuj dostępu, nie przeglądaj, nie pobieraj aplikacji ani nie korzystaj w inny sposób z Serwisu, strony internetowej lub informacji dostępnych za pośrednictwem Serwisu Lubelskiego Roweru Miejskiego

 

2. OPIS USŁUGI i WARUNKI KORZYSTANIA

Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu SWRM i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie. Usługa Szczecineckiego Roweru Miejskiego (SWRM) pozwala Klientowi na korzystanie z bezobsługowej wypożyczalni rowerów dostępnej 24/7 podczas trwania sezonu rowerowego. System przy użyciu dedykowanych narzędzi informatycznych – Strony www oraz aplikacji mobilnej, systemu płatności i rozliczeń umożliwia Użytkownikowi pobranie/zwrot roweru w dowolnej stacji wyposażonej w terminal i elektrozamki

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Użytkownik.

Powyższy zapis nie uchybia, w zakresie umowy z Klientem art. 473 Kodeksu Cywilnego.

Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności dokonać umówionej opłaty oraz używać Roweru zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie Roweru i dostarczonych narzędzi informatycznych zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu oraz przepisami prawa.
W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta. Szczegółowe warunki Blokady Konta zostały opisane w punkcie XIV. Regulaminu SWRM dostępnego na stronie rowery.szczecinek.pl.

Użytkownik jest zobowiązany chronić dane logowania przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie i może zostać obciążony kosztami korzystania z usługi przez osoby, które uzyskały jego dane logowania z jego winy.

Klient odpowiada za wszelkie szkody i zniszczenia wynikające z niestosowania się do Regulaminu. Klient może zostać obciążony kosztami naprawy tak powstałych szkód, w tym kosztem odtworzenia Roweru określonym w Tabeli Opłat Dodatkowych w Systemie SWRM.
Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi rachunek lub fakturę VAT.

Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., nałożonych na Klienta w trakcie korzystania z Roweru i powstałych

z jego winy. Klient nie ponosi natomiast odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp., które zostały na niego nałożone, a wynikają z winy Operatora.

Nie wolno używać Rowerów SWRM w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek. Wożenie bagażu dozwolone jest tylko w przeznaczonym do tego koszyku. Nie wolno niczego wieszać na ramie lub innych elementach roweru.

Zabronione jest korzystanie z Rowerów SWRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków   odurzających,   substancji   psychotropowych   lub   środków   zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

Zabrania się przewozu Rowerów SWRM samochodami i innymi środkami transportu należącymi do osób prywatnych. Zakaz nie dotyczy transportu publicznego o ile regulamin przewozu dopuszcza taką możliwość.

Zabrania się używania zabezpieczeń niebędących elementem Systemu SWRM w celu unieruchomienia Roweru. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwych zabezpieczeń, zastosowanych przez Klienta. Wszelkie koszty przywrócenia Roweru do stanu umożliwiającego   realizację   Wypożyczeń   ponosi   Klient   zgodnie   z niniejszym Regulaminem i Tabelą Opłat Dodatkowych.

Klient jest odpowiedzialny za Rower od momentu Wypożyczenia do momentu Zwrotu. Nieautoryzowany przejazd skutkuje naliczeniem Opłaty Dodatkowej.

W przypadku braku zwrotu Roweru z jakiegokolwiek powodu, w tym również w przypadku jego kradzieży   lub   zagubienia,   Klient   zostanie   obciążony   równowartością   Roweru,   zgodnie z Tabelą Opłat Dodatkowych, za każdy utracony Rower.

Klient zobowiązuje się zwrócić Rower w takim samym stanie jak w momencie Wypożyczenia. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia zabrudzeniu i uszkodzeniom (poza standardowym użytkowaniem) oraz kradzieży wypożyczonego Roweru.

W przypadku kradzieży Roweru dokonanej podczas Wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK SWRM niezwłocznie po zauważeniu zdarzenia.

W przypadku niepoprawnego Zwrotu Roweru z winy Klienta Klient ponosi koszty jego dalszego Wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze Zwrotem Roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK

Żadne urządzenia elektroniczne ani urządzenia służące do połączenia z siecią Internet niezbędne do korzystania z Usługi nie są dostarczane Klientowi zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.
Klient odpowiedzialny jest za zakup, konserwację i aktualizację kompatybilnych urządzeń i połączeń, w tym cały sprzęt niezbędny do połączenia z Internetem, stroną www oraz pobrania aplikacji.

Należy pamiętać, że nie wszystkie Smartfony i urządzenia mobilne mogą być używane do korzystania z naszej Usługi. Skontaktuj się z nami pod adresem miejkom@km.szczecinek.pl lub sprawdź na naszej stronie internetowej rowery.szczecinek.pl i swrm.szczecinek.pl, aby zapoznać się z listą działających systemów i urządzeń dla naszej aplikacji.

 

3. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa autorskie do Materiałów należą do Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku lub jej licencjodawców w najszerszym zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie prawa do nazw firm, znaków towarowych, nazw handlowych, logotypów i wzorów, niezależnie od tego, czy widnieją w którychkolwiek elementach Systemu SWRM, czy nie, lub z symbolem znaku towarowego, należą wyłącznie do Komunikacja Miejska Sp. z o.o.l ub jej licencjodawców i są chronione przed powielaniem, imitacją, rozmyciem lub mylącym lub wprowadzającym w błąd użyciem zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi znaków towarowych. Wykorzystywanie lub niewłaściwe wykorzystywanie jakichkolwiek praw autorskich lub znaków towarowych jest wyraźnie zabronione, a żadne stwierdzenie ani dorozumiane w Usługa nie przyznaje użytkownikowi żadnej licencji ani prawa w ramach jakichkolwiek praw autorskich lub znaków towarowych Komunikacja Miejska Sp. z o.o.i SWRM osób trzecich.

Serwis i Materiały przeznaczone są dla Użytkowników SWRM. Zabrania się korzystania z Usługi lub Materiałów w jakimkolwiek celu niezwiązanym z prowadzoną przez  działalnością gospodarczą. Jakiekolwiek użycie Usługi lub Materiałów lub jakiejkolwiek ich funkcjonalności w celu niedozwolonym niniejszą Umową stanowi podstawę do natychmiastowego cofnięcia wszelkich identyfikatorów użytkownika, haseł lub innych zezwoleń, które mogły zostać udzielone Państwu przez SWRM w celu korzystania z Usługi.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach użytkowania, Użytkownik nie jest uprawniony do używania, kopiowania, powielania, ponownego publikowania, przechowywania, modyfikowania, przesyłania, wyświetlania, kodowania, przesyłania, rozpowszechniania, dzierżawienia, licencjonowania, sprzedawania, wypożyczania, przekazywania, przesyłania ani w inny sposób przekazywać, przydzielać ani udostępniać publicznie swojego konta, Usługi, jej części lub zawartych w niej materiałów w jakikolwiek sposób.

Użytkownik nie jest uprawniony do adaptacji, tłumaczenia, inżynierii wstecznej, dekompilacji, dezasemblacji lub próby odkrycia kodu źródłowego, leżących u jego podstaw idei, algorytmów, metod, technik, formatów plików lub interfejsów programistycznych ani do tworzenia prac pochodnych z Usługi lub jakiejkolwiek jej części, z wyjątkiem zakresu dozwolonego przez obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik nie jest uprawniony do usuwania, modyfikowania, ukrywania, zasłaniania, wyłączania lub modyfikowania jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności, znaków,

 

‍4.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?  Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Cieślaka 4 78-400 Szczecinek tel: +48 94 374 35 73 e-mail: miejkom@km.szczecinek.pl NIP 673-000-60-01 REGON 330032817. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: miejkom@km.szczecinek.pl oraz telefonicznie pod numerem:  + +48 94 712 88 88.   W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: miejkom@km.szczecinek.pl

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe? Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu: ▪ utworzenia konta w serwisie elektronicznym oraz świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta Szczecineckiego Roweru Miejskiego;  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy); ▪ świadczenia usług przewozu rowerowym transportem miejskim (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy); ▪ obsługa reklamacji i roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – wykonanie umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego); ▪ w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; ▪ zapewnienia możliwości kontroli, z jakiej lokalizacji wypożyczono oraz dokonano zwrotu rowerów w Systemie Rowerowym z wykorzystaniem lokalizacji poszczególnych stacji – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), którym jest ochrona interesów majątkowych poprzez zbieranie informacji pozwalających na zlokalizowanie roweru; ▪ w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw; ▪ o ile wyraziłeś zgodę kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – Twoja zgoda); ▪ o ile wyraziłeś zgodę przesłania informacji handlowej przez podmioty współpracujące z Administratorem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną - Twoja zgoda);  Komu możemy udostępnić Państwa dane? Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również ujawniane podmiotom zapewniającym oprogramowanie i obsługę techniczną systemu Szczecineckiego Roweru Miejskiego w tym: „COMDREV” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Cisowej 17, 78-400 Szczecinek oraz "COMDREV.PL" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Szczecińskiej 45, 78-400 Szczecinek.  Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein, UK i Islandię)

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Państwa dane? Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia tj. przez czas rejestracji konta w serwisie internetowym, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Przetwarzamy dane podane przez Państwa przy rejestracji konta, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, dane dotyczące lokalizacji wypożyczonego roweru. Co więcej możemy przetwarzać również dane znajdujące się na potwierdzeniu przelewu, a więc adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego.

Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

Podanie danych nie jest obowiązkowe ale jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych uniemożliwi założenie konta w systemie SWRM oraz korzystanie z rowerów miejskich na ternie Miasta Szczecinek.

Jakie prawa Państwu przysługują? 

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Informujemy, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych). Użytkownikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czy dane będą profilowane i wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji? Państwa dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. 

5. ZABRONIONE ZASTOSOWANIA I POSTĘPOWANIE

Operator SWRM może oferować Użytkownikowi możliwość przesyłania Materiałów lub innych informacji za pośrednictwem Serwisu www lub aplikacji mobilnej SWRM. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie Materiały lub inne informacje, które przekazujesz za pośrednictwem Usługi, i przyjmujesz na siebie całą odpowiedzialność w odniesieniu do nich.

Jesteś odpowiedzialny za wszelkie działania, które mają miejsce za pośrednictwem Twojego konta i zgadzasz się nie przesyłać, nie rozpowszechniać, publikować, przekazywać ani przechowywać informacji lub innych materiałów w Usłudze, do lub za jej pośrednictwem, które: (i) naruszają w jakikolwiek sposób jakąkolwiek własność intelektualną lub prawa własności innych osób lub prawa do prywatności lub reklamy innych osób; (ii) są niezgodne z prawem, bluźniercze, wulgarne, o charakterze jednoznacznie seksualnym, obsceniczne, zniesławiające, zawierające groźby, napastliwe, obelżywe, rasistowskie, nienawistne, oszczercze, zawstydzające lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub zachęcające do zachowań stanowiących przestępstwo, powodujących odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszają jakiekolwiek przepisy prawa określone przez SWRM według naszego wyłącznego uznania;(iii) stanowią reklamy lub zachęty biznesowe, ankiety, konkursy, łańcuszki lub piramidy finansowe; lub (iv) zawiera wirusy, konie trojańskie, robaki,

Ponadto zgadzasz się nie: (i) wykorzystywać żadnych niekompletnych, fałszywych lub niedokładnych informacji biograficznych lub innych informacji; (ii) usuwać ani poprawiać żadnych materiałów ani innych informacji jakiegokolwiek innego użytkownika Usługi; (iii) zbierać, gromadzić ani przesyłać informacji o innych użytkownikach bez ich zgody; (iv) podejmować jakichkolwiek działań, które nakładają nieracjonalne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę Usługi; (v) zezwalać jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi na używanie nazwy użytkownika lub hasła; (vi) podejmować prób odszyfrowania, dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania składającego się lub w jakikolwiek sposób stanowiącego część Usługi; lub (vii) uzyskiwać dostęp do danych nieprzeznaczonych dla użytkownika lub logować się na serwer lub konto, do którego nie ma uprawnień dostępu.

Operator SWRM może badać zdarzenia, które mogą wiązać się z naruszeniem powyższych zabronionych zastosowań i zachowań, a także może zabiegać i współpracować z organami ścigania w ściganiu użytkowników zaangażowanych w takie naruszenia. W związku z tym takie naruszenia mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną, a Operator SWRM ma prawo usunąć takie naruszające je materiały lub uniemożliwić ich wykorzystanie bez powiadomienia. Operator SWRM nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób, w jaki przesyłasz jakiekolwiek treści, ani nie ponosi odpowiedzialności za monitorowanie Serwisu pod kątem nieodpowiednich treści lub zachowań. Operator SWRM nie przeprowadza i nie może wstępnie sprawdzać ani monitorować wszystkich treści dostarczanych przez Ciebie.

Korzystanie z Usługi odbywa się na własne ryzyko. Korzystając z Usługi możesz być narażony na treści dostarczane przez Użytkowników, które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób niezgodne z Twoimi oczekiwaniami. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z wszelkich treści udostępnianych przez Użytkowników dostępnych w związku z Usługą. Jeśli w dowolnym momencie Operator SWRM zdecyduje się, według własnego uznania, na monitorowanie Usługi, Gmina Pińczów nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za treści dostarczane przez Użytkowników i nie przyjmuje na siebie obowiązku modyfikowania lub usuwania jakichkolwiek nieodpowiednich treści dostarczanych przez Użytkowników. Operator SWRM ma prawo, ale nie obowiązek, według własnego uznania edytować, odmówić publikacji lub usunąć wszelkie treści dostarczane przez Użytkowników.

 

5. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących zasad, przepisów i praw w związku z korzystaniem z Usługi oraz wszelkich dalszych ograniczeń, które mogą zostać określone w dowolnym powiadomieniu pisemnym lub wyświetlanym na ekranie przez Operatora SWRM. Jako warunek korzystania z Usługi Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie korzystać z Usługi w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem lub zabronionym przez niniejszą Umowę i Regulamin SWRM.

 

6. REJESTRACJA, NAZWA UŻYTKOWNIKA, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO

Warunkiem korzystania z Systemu SWRM jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty rejestracyjnej, kliknięcie link aktywacyjny. Warunkiem korzystania z SWRM jest ponadto utrzymanie Minimalnego stanu Konta w momencie każdego wypożyczenia

w wysokości co najmniej 10 zł na każdy wypożyczany rower (słownie: dziesięć złotych).

Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18. roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą korzystać z SWRM, za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego.

Rodzic lub opiekun prawny ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku  z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Załączniku.

Wymagane jest, aby zgoda przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Konta przez osobę małoletnią została wysłana do Operatora:

w formie skanu pisma drogą elektroniczną na adres miejkom@km.szczecinek.pl

listem poleconym na adres Operatora,

złożona osobiście w siedzibie Operatora.

Zgoda powinna zawierać:

numer telefonu małoletniego, na który zarejestrowane jest Konto,

imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego,

zgodę na korzystanie z Systemu SWRM przez małoletniego,

imię i nazwisko małoletniego,

datę urodzenia małoletniego,

odręczny podpis rodzica lub opiekuna prawnego,

datę i miejsce wydania zgody.

Wzór zgody dostępny jest na stronie www.rowery.szczecinek.plw zakładce Regulamin

III.3      Osoby poniżej 13 roku życia, mogą korzystać z rowerów wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego.

III.4      Klient może wypożyczyć jednocześnie do 4 Rowerów.

III.5      Korzystanie z Rowerów Systemu SWRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych pod rygorem naliczenia opłaty dodatkowej zgodnie z Załącznikiem.

III.6      Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących strony, podanych podczas rejestracji w Systemie.

Rejestrując się w Systemie SWRM zobowiązujesz się, że informacje, które podajesz lub które podałeś w związku z rejestracją i korzystaniem z Usług, są prawdziwe i dokładne.
Twoja nazwa użytkownika i hasło będą Twoją tożsamością do celów interakcji z Usługą. Zachowasz swój login i hasło w poufności, nie będziesz rozpowszechniać tych informacji i będziesz używać swojej nazwy użytkownika i hasła wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową. Należy niezwłocznie powiadomić SWRM, jeśli dowie się lub podejrzewa: (i) jakąkolwiek utratę lub kradzież nazwy użytkownika lub hasła; lub (ii) jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem nazwy użytkownika lub hasła lub Usługi. W przypadku takiej utraty, kradzieży lub nieuprawnionego użycia SWRM może nałożyć na Ciebie,

Jeżeli jakakolwiek osoba nieupoważniona uzyska dostęp do Serwisu w wyniku działania lub zaniechania z Twojej strony, dołożysz wszelkich starań w celu ustalenia źródła i sposobu pozyskania tych informacji i niezwłocznie poinformujesz o tym Operatora SWRM. Będziesz także współpracować i pomagać we wszelkich dochodzeniach dotyczących takiego nieautoryzowanego dostępu. Ponosisz odpowiedzialność za działania podjęte z użyciem Twojej nazwy użytkownika do momentu poinformowania Operatora SWRM o utracie hasła i SWRM miał rozsądny czas na uniemożliwienie korzystania z Usługi przy użyciu nazwy użytkownika.

 

7. Płatności i ZAKUPY W APLIKACJI

Opłaty w Systemie SWRM naliczane są wg stawek podanych w Cennikach i Tabeli Opłat Dodatkowych, dostępnych na Stronie internetowej, w Aplikacji Mobilnej oraz w BOK SWRM. Podstawą wyliczenia opłaty za korzystanie z Roweru jest Czas Wypożyczenia.

Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach SWRM może być dokonywana:

przy użyciu kart płatniczych,

poprzez płatności internetowe dostępne po zalogowaniu się na Stronie internetowej lub Aplikacji Mobilnej do Konta Klienta,

poprzez druk wpłaty realizowany na poczcie lub w banku, wygenerowany u operatora płatności.

Informacje dotyczące kart płatniczych przetwarzane są przez zewnętrznego usługodawcę i nie są przechowywane ani dostępne dla Operatora.

Wszelkie płatności przekazywane są na rachunek Operatora.

Na życzenie Klienta Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku dostarczy Klientowi fakturę VAT wystawioną przez Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku obejmującą płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku drogą elektroniczną na adres e-mail: miejkom@km.szczecinek.pl, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny Wypożyczenia roweru, Zwrotu roweru oraz numeru roweru.

W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 0 zł w terminie do

3 dni roboczych. Ponowne korzystanie z systemu, będzie możliwe, gdy płatności zostaną uregulowane a dodatkowo na koncie klienta będzie znajdować się wymagane niniejszym Regulaminem, minimalne saldo konta. W przypadku klientów, którzy wybrali płatność opisaną w V.2 pkt. 2a, środki posiadane na karcie, w terminie do 3 dni roboczych, muszą umożliwiać uregulowanie płatności. 

W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy, co skutkuje zablokowaniem Konta do czasu wpłacenia należności. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.

W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora, Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator SWRM ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator SWRM zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.

Zwrot opłat uiszczonych na poczet Wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy. W trakcie trwania Umowy z Operatorem SWRM opłaty na poczet Wypożyczeń (Kwota doładowania)  podlegają zwrotowi do wysokości salda minimalnego.

Podstawowa wersja Usługi wymaga dokonania opłaty rejestracyjnej określonej w Regulaminie SWRM.

 

8. ZAKOŃCZENIE UMOWY

Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez  podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.

Klient może odstąpić od Umowy poprzez:

przesłanie do   Operatora   na   adres   e-mail   miejkom@km.szczecinek.pl oświadczenia  o odstąpieniu od Umowy, przesłanie do Operatora listem poleconym na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne  rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.

Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili  odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta.

Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:

drogą elektroniczną na adres e-mail miejkom@km.szczecinek.pl

drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej,

listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3,

osobiście w siedzibie Operatora.

Rozwiązanie Umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta w Systemie SWRM.

Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.

Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone   na   rachunek    bankowy    wskazany   przez   Klienta   we   wniosku,   chyba   że w wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.

Operator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ważnego powodu, którym może być w szczególności likwidacja Systemu SWRM lub też zaprzestanie działania lub zmiana zakresu  działania Systemu SWRM.

Wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.

Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Użytkownika.

 

9. JURYSDYKCJA w POLSCE

Usługa jest świadczona w Polsce. Nie gwarantujemy, że treści lub Materiały prezentowane w Serwisie są odpowiednie lub dostępne do użytku w jurysdykcjach innych krajów.
Jeśli uzyskujesz dostęp do Usługi z jurysdykcji innej niż Polska, zgadzasz się, że robisz to z własnej inicjatywy i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli i w zakresie, w jakim lokalne przepisy mają zastosowanie do korzystania z Usługi.

 

10. WYBÓR PRAWA I SĄDU

Niniejsza Umowa podlega polskiej jurysdykcji i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim

 

Aplikacja mobilna

Apps image Google Play Image App Store Image
Apps image
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KLAUZULA INFORMACYJNA